تصویر ثابت

ارائه خدمات لوله کشی به تمام نقاط تهران لوله بازکنی / لوله کشی / لوله کشی ساختمانی / شوفاژ / جوشکاری /
نکات برق کشی ساختمان - تاسیسات فنی 110
نکات برق کشی ساختمان

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

بتدا به بررسی حفاظت ایمنی درکارگاه برق ونکات ایمنی درکارگاه برق ومعرفی وسایل مورد نیازو…وبعدهم به اموزش اتصال مدارات الکتریکی ومعرفی مدارات الکتریکی می پردازیم.(کلیه نقشه مدارات دراخر)

فصل اوٌل

((حفاظت وایمنی درکارگاه برق))

یک برقکارهنگام انجام کاردرسیاری ازوضعیت وموقعیت خطرناک قرارمی گیرد.مقداری ازاین وضعیتها درصورت مهارت ورعایت نکات ایمنی توسط شخص برقکاررفع ومقداری نیزبارعایت نکات ایمنی درمدارات دستگاه ها مرتفع می گرددبه منظورافزایش ایمنی وحفاظت اشخاص درمقابل برق کرفتگی از روشهای مختلفی استفاده می شود که عبارتنداز:‏

۱)استفاده ازسیستم ارت(اتصال به زمین):دراین روش توسط سیمی بدنه ی فلزی(کلاً قسمتهای فلزی دستگاه هارابه زمین وصل می کنند)جهت بوجود اوردن این اتصال ازدوشاخه وپریزارت داراستفاده می شود.دراین روش اتصال بدنه های خفیف به زمین انتقال داده می شود(سیم زمین را ازصفحه یا میله ای که درزیرزمین کارگذاشته می شود،می گیرند.)سیم ارت راباslیاpE نشان می دهند.ورنگ آن سبزوزرد می بباشد.

۲)وصل سیم نول به بدنه دستگاه ها

۳)استفاده ازلتاژکم باترنسفورماتورکاهنده

۴)استفاده ازترانس ایزوله یا یک به یک

۵)عایق نمودن محل دستگاه ها یا محل کار

۶) استفاده ازکلیدحفاظتیFI(کلیدخطای جریان)

۷) استفاده ازکلیدFu(خطای ولتاژ)

مقاومتالکتریکی بدن انسان بادرنظرگرفتن وضعیت مختلف آن از۱۳۰۰تا۳۰۰۰اهم می باشد.(درصورت زخمی یاخیس بودن این مقدارتاصفرکاهش می یابد.)حداقل جریان و ولتاژخطرناک۵۰mA میلی امپرباولتاژ۶۵ولت می باشد.

ضمناًبرق جریان متناوب خطرناک ترازجریان مستقیم است.وجهت افزایش حفاظت شخصی استفاده ازدستگاه کفش ولباس کارتوصیه می گردد.

همچنین دلیل اوردن سیم فازبه کلید ودادن فازبه ته لامپ

جنبه حفاظتی داشته وبرای جلوگیری ازبرق گرفتی می باشد.برای حفاظت مدارات درمقابل جریانهای بیش ازحدمجازازفیوزها استفاده می شود.